ประจำวันที่ 17 พ.ค. 64

I รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม 4 โรงพยาบาล
ข้อมูลจาก 4 โรงพยาบาล หลัก ทร. ได้แก่
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 363 ราย

(เฉพาะวันนี้ 5 ราย)

กำลังพลติดเชื้อสะสม 70 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

รับรักษาสะสม

460 ราย

(เฉพาะวันนี้ 9 ราย)

กลับบ้านสะสม

230 ราย

(เฉพาะวันนี้ 4 ราย)

เสียชีวิตสะสม

8 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

ส่งต่อสะสม 33 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)
นอน รพ.

189 ราย

เตียงว่าง

61 เตียง

Isolation Room Modify AIIR Cohort Ward
7 2 52

ผู้เสี่ยงติดเชื้อสะสม 5,331 ราย

(เฉพาะวันนี้ 69 ราย)

คัดกรองสะสม 1,591,032 ราย

(เฉพาะวันนี้ 832 ราย)

ยอดเตียงผู้ป่วย COVID-19 4 รพ.หลัก

ประจำวันที่ 17 พ.ค. 64

IIx รายงานสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตาม โรงพยาบาลสนาม ทร.

สถานภาพ รพ.สนาม ทร.

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 64

ขีดความสามารถในภาพรวม(เตียง)

จำนวน

0

ใช้งานแล้ว

0

คงเหลือ

0

รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท) 832 1591032
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC) 6 13 75 1654 598 7406
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 6 13 50 1634 193 3504
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

5 66 14 258

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

4

0

21
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19) 3

0

6 85 46 329
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 3

0

1 50 13 167
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

2

0

6
7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

10 1 22
II รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม จำแนกตาม 4 โรงพยาบาล
1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท) 158 630,763
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC) 1

0

8 457 182 3,517
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 2

0

10 1,110 1 1,598
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

1 46

0

143

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

2

0

16
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19) 3

0

2 63 7 126
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 3

0

1 37 5 62
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

2

0

6
7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

10

0

2
8 จำนวนเตียงทั้งหมด 72
9 จำนวนเตียงคงเหลือ 1

9.1 Isolation Room

0

9.2 Modify AIIR

0

9.3 Cohort Ward

1
2 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท) 674 767,232
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC) 5 13 67 820 307 3,520
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 4 13 40 496 185 1,880
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

4 16 14 111

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

2

0

5
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

4 18 17 113
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

12 4 77
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

13
8 จำนวนเตียงทั้งหมด 61
9 จำนวนเตียงคงเหลือ 14

9.1 Isolation Room

7

9.2 Modify AIIR

2

9.3 Cohort Ward

5
3 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

73,381
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

138 26 225
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

0

0

4
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

4

0

0

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

0

4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

4

0

44
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

0

0

21
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

0

8 จำนวนเตียงทั้งหมด

0

9 จำนวนเตียงคงเหลือ

0

9.1 Isolation Room

0

9.2 Modify AIIR

0

9.3 Cohort Ward

0

4 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

119,656
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

239 83 144
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

28 7 22
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

0

0

4

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

0

4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

0

22 46
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

1 4 7
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

1 7
8 จำนวนเตียงทั้งหมด 46
9 จำนวนเตียงคงเหลือ 46

9.1 Isolation Room

0

9.2 Modify AIIR

0

9.3 Cohort Ward

46
III รายงานสถานการณ์ COVID-19 สำหรับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
1 รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง 581 1215608

กำลังพลป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

๑. มีอาการป่วย เช่น มีไข้ หรืออาการการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

๒. ได้รับการตรวจที่หน่วยแพทย์ ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ แล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

1 4145

กำลังพลเข้าข่ายผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

๑. เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

๒. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๓. แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

๑. ไม่มีอาการป่วย

๒. เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่

๒.๑ มีกำลังพลในหน่วยหรือบุคคลในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ด้วยกันได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ

๒.๒ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ

๒.๓ กำลังพลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ และไม่ได้สวมเครื่องป้องกัน

0

139

กำลังพลเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ที่อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัย

๑. มีอาการป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

๒. อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

๓. แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

0

96

กำลังพลป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

๑. ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID – 19 จากโรงพยาบาลสังกัด ทร. หรือโรงพยาบาลของรัฐ

๒. ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาลง

๓. แพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถกลับบ้านได้

0

1
6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

24
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

IV รายงานสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตามหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ พิมพ์ »
1 รพ.สนามศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาษยานและรักษาฝั่ง
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

1,270
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

22
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

2
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

5
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

2 รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.2
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

5,320
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

31
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

2
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

3 รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง 1 9,350
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

118
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

1
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

6
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

13
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

4 โรงพยาบาล รร.นร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

16,270
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

71
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

1
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

5 โรงพยาบาล ปจปร.ฐท.กท.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

391,282
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

46
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

6 พัน.พ.กรมสน.พล.นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

9,392
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

29
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

38
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

2
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

7 พัน.พ.กรมสน.สอ.รฝ.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง 248 59,328
2.ผู้ป่วยประเภท A 1 1,067
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

16
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

3
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

8
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

8 แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

402,514
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

270
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

24
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

49
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

9 แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

120,538
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

985
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

49
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

30
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

1
6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

10 แผนกแพทย์ กบก.กทส.ฐท.สส.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

50,464
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

11 ห้องพยาบาล รจ.ฐท.สส.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

7,217
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

2
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

12 ร้อย พ.กอง สนช.กจต.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง 332 32,544
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

3
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

13 หมวดพยาบาล บก.นรข.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

81,919
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1,049
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

14 ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

6,430
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

15 มว.พ.นสบ.ฉก.นย.ภต./ ชพค.ฉก.นย.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

17,533
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

448
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

4
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

2
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

1
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

16 ตอนพยาบาล ศปศ.61 นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

934
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

6
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

17 ตอนพยาบาล กรม ทพ.นย.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

3,303
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0