ประจำวันที่ 02 มี.ค. 64

I รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม 4 โรงพยาบาล
ข้อมูลจาก 4 โรงพยาบาล หลัก ทร. ได้แก่
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 55 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

กำลังพลติดเชื้อสะสม 6 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

รับรักษาสะสม

55 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

กลับบ้านสะสม

47 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

เสียชีวิตสะสม

2 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

ส่งต่อสะสม 5 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)
นอน รพ.

1 ราย

เตียงว่าง

53 เตียง

Isolation Room Modify AIIR Cohort Ward
11 13 29

ผู้เสี่ยงติดเชื้อสะสม 1,411 ราย

(เฉพาะวันนี้ 3 ราย)

คัดกรองสะสม 1,323,601 ราย

(เฉพาะวันนี้ 4,525 ราย)
IIx รายงานสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตาม โรงพยาบาลสนาม ทร.

สถานภาพ รพ.สนาม ทร.

ข้อมูล ณ วันที่ 02 มี.ค. 64

ขีดความสามารถในภาพรวม(เตียง)

จำนวน

0

ใช้งานแล้ว

0

คงเหลือ

0

รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท) 4525 1323601
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC) 3 2 59 773 219 3025
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 1

0

2 375 59 977
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

6 1 42

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

6
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

6 1 48
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

6 1 40
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

2
7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

5
II รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม จำแนกตาม 4 โรงพยาบาล
1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท) 2,143 523,584
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC) 2 2 43 204 63 1,507
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

2 183 1 426
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

1

0

8

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

5
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

1

0

13
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

1

0

8
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

2
7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

2
2 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท) 2,382 644,125
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC) 1

0

16 286 88 1,325
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 1

0

0

174 54 536
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

5 1 34

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

1
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

5 1 35
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

5 1 32
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

3
3 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

59,103
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

95 16 104
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

0

0

4
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

0

0

0

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

0

4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

0

0

0

5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

0

0

0

6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

0

4 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

96,789
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

188 52 89
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

18 4 11
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

0

0

0

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

0

4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

0

0

0

5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

0

0

0

6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

0

III รายงานสถานการณ์ COVID-19 สำหรับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
1 รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง 68 1080303

กำลังพลป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

๑. มีอาการป่วย เช่น มีไข้ หรืออาการการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

๒. ได้รับการตรวจที่หน่วยแพทย์ ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ แล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

3755

กำลังพลเข้าข่ายผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

๑. เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

๒. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๓. แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

๑. ไม่มีอาการป่วย

๒. เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่

๒.๑ มีกำลังพลในหน่วยหรือบุคคลในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ด้วยกันได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ

๒.๒ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ

๒.๓ กำลังพลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ และไม่ได้สวมเครื่องป้องกัน

0

138

กำลังพลเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ที่อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัย

๑. มีอาการป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

๒. อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

๓. แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

0

95

กำลังพลป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

๑. ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID – 19 จากโรงพยาบาลสังกัด ทร. หรือโรงพยาบาลของรัฐ

๒. ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาลง

๓. แพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถกลับบ้านได้

0

1
6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

24
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

9
IV รายงานสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตามหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ พิมพ์ »
1 รพ.สนามศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาษยานและรักษาฝั่ง
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

1,270
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

22
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

2
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

5
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

2 รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.2
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

5,319
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

30
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

2
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

3 รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

7,961
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

107
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

1
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

5
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

13
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

9
4 โรงพยาบาล รร.นร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง 68 14,379
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

63
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

1
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

5 โรงพยาบาล ปจปร.ฐท.กท.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

353,500
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

27
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

6 พัน.พ.กรมสน.พล.นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

9,392
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

29
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

38
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

2
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

7 พัน.พ.กรมสน.สอ.รฝ.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

38,045
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

717
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

16
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

3
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

8
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

8 แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

336,682
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

270
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

24
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

49
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

9 แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

120,538
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

985
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

49
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

30
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

1
6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

10 แผนกแพทย์ กบก.กทส.ฐท.สส.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

50,464
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

11 ห้องพยาบาล รจ.ฐท.สส.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

7,217
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

2
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

12 ร้อย พ.กอง สนช.กจต.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

25,417
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

2
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

13 หมวดพยาบาล บก.นรข.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

81,919
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1,049
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

14 ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

6,430
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

15 มว.พ.นสบ.ฉก.นย.ภต./ ชพค.ฉก.นย.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

17,533
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

448
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

4
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

2
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

1
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

16 ตอนพยาบาล ศปศ.61 นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

934
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

6
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

17 ตอนพยาบาล กรม ทพ.นย.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

3,303
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0