ประจำวันที่ 29 พ.ค. 65

I รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม 4 โรงพยาบาล
ข้อมูลจาก 4 โรงพยาบาล หลัก ทร. ได้แก่
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 6,989 ราย

(เฉพาะวันนี้ ราย)

กำลังพลติดเชื้อสะสม 1,646 ราย

(เฉพาะวันนี้ ราย)

รับรักษาสะสม

5,358 ราย

(เฉพาะวันนี้ ราย)

กลับบ้านสะสม

4,175 ราย

(เฉพาะวันนี้ ราย)

เสียชีวิตสะสม

413 ราย

(เฉพาะวันนี้ ราย)

ส่งต่อสะสม 479 ราย

(เฉพาะวันนี้ ราย)
นอน รพ.

291 ราย

เตียงว่าง

0 เตียง

Isolation Room Modify AIIR Cohort Ward

ผู้เสี่ยงติดเชื้อสะสม 31,363 ราย

(เฉพาะวันนี้ ราย)

คัดกรองสะสม 2,738,428 ราย

(เฉพาะวันนี้ 0 ราย)

ยอดเตียงผู้ป่วย COVID-19 4 รพ.หลัก

ประจำวันที่ 29 พ.ค. 65

IIx รายงานสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตาม โรงพยาบาลสนาม ทร.

สถานภาพ รพ.สนาม ทร.

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 65

ขีดความสามารถในภาพรวม(เตียง)

จำนวน

0

ใช้งานแล้ว

0

คงเหลือ

0

รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท) 0 2738428
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

5939 2188 23637
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

8343 1094 21926
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

1526 52 4567

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

120 122 602
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

1694 506 3158
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

1409 418 2348
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

34 15 364
7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

112 32 335
II รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม จำแนกตาม 4 โรงพยาบาล
1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

1,199,699
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

1,175 582 8,508
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

4,572 5 11,617
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

1,446

0

4,131

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

2

0

16
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

1,284 309 1,842
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

1,175 284 1,452
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

32 15 342
7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

64 1 9
8 จำนวนเตียงทั้งหมด

0

9 จำนวนเตียงคงเหลือ

0

9.1 Isolation Room

0

9.2 Modify AIIR

0

9.3 Cohort Ward

0

2 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

1,279,592
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

4,157 1,475 14,487
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

3,639 1,068 10,257
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

63 52 427

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

118 122 586
4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

158 162 961
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

99 115 640
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

2

0

22
7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

47 30 319
8 จำนวนเตียงทั้งหมด

0

9 จำนวนเตียงคงเหลือ

0

9.1 Isolation Room

0

9.2 Modify AIIR

0

9.3 Cohort Ward

0

3 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

73,381
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

138 26 225
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

0

0

4
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

4

0

0

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

0

4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

4

0

44
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

0

0

21
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

0

0

0

8 จำนวนเตียงทั้งหมด

0

9 จำนวนเตียงคงเหลือ

0

9.1 Isolation Room

0

9.2 Modify AIIR

0

9.3 Cohort Ward

0

4 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส
รายละเอียด วันนี้ สะสม
กำลังพล คทร. ประชาชน กำลังพล คทร. ประชาชน
1 จำนวนคัดกรอง(ไม่แยกประเภท)

0

185,756
1x จำนวนคัดกรอง(ARI CLINIC)

0

0

0

469 105 417
2 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

0

0

132 21 48
3 ผู้ป่วยติดเชื้อ

3.1 ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Mild case)

0

0

0

13

0

9

3.2 มีหลักฐานการติดเชื้อในปอด (Pneumonia)

0

0

0

0

0

0

4 ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19(ผู้ป่วย PUI และ ผู้ป่วย Dx COVID-19)

0

0

0

248 35 311
5 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

0

0

0

135 19 235
6 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

0

0

0

0

0

0

7 ผู้ป่วยตามข้อ 4. ที่ส่งต่อ

0

0

0

1 1 7
8 จำนวนเตียงทั้งหมด

0

9 จำนวนเตียงคงเหลือ

0

9.1 Isolation Room

0

9.2 Modify AIIR

0

9.3 Cohort Ward

0

III รายงานสถานการณ์ COVID-19 สำหรับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
1 รายงานสถานการณ์ COVID-19 สะสม หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

1301143

กำลังพลป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

๑. มีอาการป่วย เช่น มีไข้ หรืออาการการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน

๒. ได้รับการตรวจที่หน่วยแพทย์ ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ แล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

0

6694

กำลังพลเข้าข่ายผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

๑. เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

๒. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๓. แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

๑. ไม่มีอาการป่วย

๒. เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่

๒.๑ มีกำลังพลในหน่วยหรือบุคคลในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ด้วยกันได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ

๒.๒ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ

๒.๓ กำลังพลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทร. หรือ โรงพยาบาลของรัฐ และไม่ได้สวมเครื่องป้องกัน

0

778

กำลังพลเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ที่อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัย

๑. มีอาการป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

๒. อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

๓. แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

0

178

กำลังพลป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้

๑. ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID – 19 จากโรงพยาบาลสังกัด ทร. หรือโรงพยาบาลของรัฐ

๒. ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาลง

๓. แพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถกลับบ้านได้

0

11
6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

38
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

32
IV รายงานสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตามหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ พิมพ์ »
1 รพ.สนามศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาษยานและรักษาฝั่ง
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

1,270
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

22
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

2
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

5
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

2 รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.2
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

5,320
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

31
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

2
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

3 รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

10,143
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

126
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

1
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

7
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

13
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

4 โรงพยาบาล รร.นร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

19,120
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1,048
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

108
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

49
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

1
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

5 โรงพยาบาล ปจปร.ฐท.กท.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

391,446
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

89
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

12
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

6 พัน.พ.กรมสน.พล.นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

9,392
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

29
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

38
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

2
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

7 พัน.พ.กรมสน.สอ.รฝ.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

113,769
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1,550
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

157
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

11
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

10
6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

8
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

8
8 แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

403,682
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1,308
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

373
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

65
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

5
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

24
9 แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

120,538
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

985
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

49
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

30
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

1
6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

10 แผนกแพทย์ กบก.กทส.ฐท.สส.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

50,464
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

11 ห้องพยาบาล รจ.ฐท.สส.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

7,217
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

2
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

12 ร้อย พ.กอง สนช.กจต.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

58,663
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

32
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

9
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

8
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

13 หมวดพยาบาล บก.นรข.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

81,919
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

1,049
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

14 ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

6,430
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

15 มว.พ.นสบ.ฉก.นย.ภต./ ชพค.ฉก.นย.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

17,533
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

448
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

4
4.ผู้ป่วยประเภท C

0

2
5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

1
7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

16 ตอนพยาบาล ศปศ.61 นย.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

934
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

6
3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0

17 ตอนพยาบาล กรม ทพ.นย.ทร.
ข้อมูล วันนี้ สะสม
1.จำนวนคัดกรอง

0

3,303
2.ผู้ป่วยประเภท A

0

0

3.ผู้ป่วยประเภท B

0

0

4.ผู้ป่วยประเภท C

0

0

5.ผู้ป่วยประเภท D

0

0

6.ผู้ป่วยที่นำส่ง รพ.(PUI)

0

0

7.ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

0