เราขอแนะนำต่อไปนี้: (We suggest the following)

 1. สำหรับเจ้าหน้าที่แผนกธุรการ รพ.ฯ
  ท่านมีหน้าที่ในการแจกจ่ายหนังสือราชการถึงหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
  โดยทำการ
     1.Upload แฟ้มข้อมูล PDF ขึ้นไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลคราวด์ของโรงพยาบาล ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
     2.แจกจ่ายหนังสือถึงหน่วยที่เกี่ยวข้อง
     3.ตรวจสอบการส่งหนังสือ หน่วยใดรับแล้ว หน่วยใดยังไม่ได้รับ เพื่อแจ้งเตือนหน่วยนั้น
  พร้อมแล้วก็เข้ามาใช้งานเลยจิ...
 2. สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ ของหน่วย
  โปรดตรวจสอบกล่องรับหนังสือของท่านทุกวันเพื่อรับหนังสือจากแผนกธุรการ นับจากวันที่ได้ประกาศใช้ระบบ Postto แล้ว แผนกธุรการจะไม่มีเจ้าหน้าที่เดินส่งเอกสารให้ท่าน แต่จะส่งผ่านทางระบบ Postto เท่านั้น เข้าใจตรงกันนะ
  ตรวจสอบหนังสือรับได้เลยครับ
 3. กำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ Postto
  Postto มีระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยเฉพาะเอกสารที่มีชั้นความลับ โดยเอกสารต่างๆจะสามารถเรียกใช้งานผ่าน Postto เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงโดยวิธีอื่น ดังนั้น Admin ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จึงมีหน้าที่ในการกำหนดให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง โดย Roles ที่สามารถเข้าใช้งานได้ คือ POSTTO_Admin และ POSTTO_Users เท่านั้น เข้าใจตรงกันแล้วนะ
  กำหนดสิทธิการใช้งาน…